Povrat i Reklamacije

Obrazac za jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji

1. Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati proizvod niti isti dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

2. Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.

3. Ukoliko se nakon isporuke na robi pokaže nedostatak, kupac ima pravo zahtijevati otklanjanje kvara zamjenom ili povratom novca. Prodavatelj može ponuditi poklon bon kao naknadu. U slučaju da zamjena neispravne robe nije moguća, kupac ima pravo na popust na kupoprodajnu cijenu neispravne robe ili ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora.

4. Kupac može odustati od kupoprodajnog ugovora samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

5. Kupac može odustati od kupoprodajnog ugovora i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.

6. Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu.

7. Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za kupca.

8. Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.